www.České-Budějovice.cz

Už nemůžeme říci, že jsme to nemohli vědět

Ne09192021

Last update11:39:24

MODRA TOTALITA cast 1 - Jednou ráno jsem se probudil a byli všude, aneb vzhůru k modré totalitě!

  • PDF

      Vážení přátelé, 


     napíšu Vám teď o něčem, co Vám ve finále pravděpodobně vyrazí dech. Nejde totiž už jen o zneužití politické moci, o zneužití úřední moci, o korupci, o likvidaci konkurence, o porušení zákonů a o odmítnutí poskytnout informace, na které má každý občan právo. Tentokrát jde o cílené ovlivňování Vašeho úsudku za pomoci všeho, co jsem v předchozím souvětí vyjmenoval. 


     Tuto kauzu jsem chtěl otevřít až v okamžiku, kdy budu mít v rukou kopie spisů z magistrátu, ale podle mých informací se mi vedení radnice chystá odepřít mé právo na informace, takže Vás budu informovat hned od začátku, tedy od podání žádosti. Informace o tom, že primátor Thoma ve čtvrtek měl prohlásit, že mi informace neposkytne a za svého vedoucího odboru se postaví, je sice z vedení města, ovšem potvrzena z dalšího zdroje není, takže může jít o záměrnou mystifikaci. Jeho počínání by ovšem mohlo mít logiku, pokud připustíme, že máme před schválením dálnice a někde se bude muset přivřít při vydávání stavebního povolení oko. Další informaci o odmítnutí poskytnutí informace již možnou mystifikací není. Ve středu jsem se na radnici poprvé zmínil o tom, čeho se následující kauza bude týkat. Ve čtvrtek vedoucí Stavebního úřadu prohlásil, že spisy, o které požádám, nevydá. Nevydá je prý mě, ani tajemníkovi, ani primátorovi. Choval se značně neklidně, ale to si asi dokážete představit, když odmítne svým nadřízeným vydat úřední dokumenty magistrátu. Tajemník byl z rozhovoru s vedoucím odboru Eliášem tak špatný, že po schůzce přišel rovnou k primátorovi a následně, tedy ihned po schůzce s primátorem, odešel domů. Bylo kolem deváté ráno. 

     Na úvod to asi stačí, ale ještě Vám představím základní osoby v kauze. Firma News Corporation, Pavel Dlouhý, Martin Kuba, Nadace Jihočeské naděje, Rudolf Bílý, firma 4-les, firma 4-les Advertising, vedoucí Stavebního úřadu Eliáš a úřednice, které jmenovat nebudu, leč ty si asi neuvědomují, o co v celé kauze jde. Kdo co v kauze přesně dělá v tuto chvíli neřeknu, je jisté, že promyšlené to má pouze někdo z této skupiny a někteří ze skupiny to, co jsem popsal v prvním odstavci, neplánují.

     Náš příběh začíná u základního principu této planety, že každý něco potřebuje. V tomto případě byl první, kdo něco potřeboval, firma NEWS. Firma NEWS, celým jménem NEWS Corporation, je obrovský reklamní koncern pana Ruperta Murdocha. Nyní čelí soudní žalobě ve Velké Británii za odposlouchávání 3 000 osob, včetně královské rodiny (http://ceske-budejovice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1053:seznameni-s-panem-murdochem&catid=1:latest-news&Itemid=998). Tato společnost má pobočku i v Čechách. I v Čechách má společnost silné zastoupení. Až pojedete z Prahy do Brna dálnicí, můžete se přesvědčit. Devadesát procent bigboardů patří právě společnosti NEWS. A právě tato společnost chtěla proniknout i na českobudějovický trh. V Českých Budějovicích ovšem firma NEWS nežádala o povolení zřizovat a provozovat reklamní zařízení. Proč? Protože ono to není tak jednoduché, požádat o toto povolení. Tedy "požádat" jednoduché je, ale "získat" povolení je takřka nemožné. Proto také stojí billboardy ostatních reklamních firem v Českých Budějovicích většinou načerno. Ona to totiž jedna ze sedmi firem, které v Českých Budějovicích provozují reklamní služby tohoto typu, zkusila a zjistila, že povolení se už nevydávají. Stavební úřad od Vás totiž chce, aby jste dodali nejen souhlasná stanoviska vlastníků sousedních pozemků, ale také vyjádření dotčených orgánů. A teď se dostáváme k prvnímu problému. 
     Zákon o pozemních komunikacích určuje takzvané "Silniční ochranné pásmo". Nebudu Vás zatěžovat přesnou zákonnou definicí (můžete ji nalézt zde: http://www.nechceme-billboardy.cz/clanky.php?id=pravni-uprava), ale jde o to, že v některých místech povolení na stavbu reklamního zařízení bez souhlasu Policie ČR nedostanete. A dopravní inženýr tvrdí, že má příkaz souhlas nevydávat. Co teď? Stavební úřad Vám povolení bez souhlasu Policie ČR vydat nesmí. A policista, tedy dopravní inženýr, Vám souhlas také vydat nesmí. 

Zákon 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
§ 31

(1) V silničním ochranném pásmu lze povolit zřizování a provozování reklamních zařízení za podmínky, že reklamní zařízení nemohou být zaměněna s dopravními značkami nebo se světelnými signály nebo se zařízeními pro provozní informace nebo s dopravními zařízeními nebo nemohou oslnit uživatele dotčené pozemní komunikace nebo jinak narušit provoz na pozemních komunikacích. Povolení vydává příslušný silniční správní úřad po předchozím souhlasu

a) vlastníka dotčené nemovitosti, na které má být reklamní zařízení zřizováno a provozováno,

b) Ministerstva vnitra, jde-li o silniční ochranné pásmo dálnice a rychlostní silnice,

c) příslušného orgánu Policie České republiky, jde-li o silniční ochranné pásmo silnice s výjimkou rychlostní silnice a místní komunikace.     V Českých Budějovicích působí asi sedm firem, které provozují reklamní zařízení typu billboard nebo bigboard. Povolení se vydávají na dobu určitou 5 let a mnohé firmy dnes provozují v pozici mrtvého brouka s propadlým povolením pod možnou pokutou Kč 300 000,-, protože se v brandži ví, že policie už asi dva roky souhlasná stanoviska nevydává a jít požádat Stavební úřad by zřejmě znamenalo říci si o rozhodnutí o odstranění nepovolené stavby. Tato situace se do budoucna musí nějak vyřešit, protože jinak by stavební úřad měl nechat všechna nepovolená reklamní zařízení odstranit. Logické? Tak si pojďme představit, co by se stalo, kdyby Stavební úřad plnil svou práci. Naše město by bylo v krátkosti bez billboardů i bigboardů. A já se ptám, nebyl právě toto záměr, účel, proč se povolení nevydávají? Zdá se Vám to divné? Ano, ono je to na první pohled opravdu divné. Všechny ty krásné reklamy na nanuky, banky, odborové svazy, nadační fond Jihočeské naděje, ODS, atd. Jak bychom se bez těch billboardů obešli?

     Nebojte se, jedna firma má všechny reklamní plochy povolené - Firma NEWS, která tato povolení koupila a hádejte od koho. A nyní drží jedna z kmotrových firem pro tuto nadnárodní společnost dalších třicet povolení na umístění billboardů v Českých Budějovicích. Takže pokud se zde zlikvidují všechny ostatní firmy, ani si toho nevšimneme. Ano, slyšeli, tedy spíše četli, jste dobře. Stavební úřad podle mých zatím oficiálně nepotvrzených informací povolil zřízení a provozování reklamních ploch bez zákonem nařízeného souhlasu Policie ČR, dokonce i bez souhlasů vlastníků sousedních pozemků. Před čtyřmi dny jsem s jedním z nich hovořil. 

     Ale co za to? 

     Ne, vážně nevím. Nevím, kolik za to kdo dostal. Vím, kolik se tak platí za některé služby Stavebního úřadu, ale cenu za likvidaci konkurenčních reklamních ploch ve městě neznám. Vždyť to už tak trochu zavání totalitou. Minimálně na úrovni předvolebních kampaní. Každý přece ví, jak se strany o billboardy před volbami perou a kdyby měl někdo moc nad všemi plochami... 

     Takže ještě jednou stejná otázka: CO ZA TO?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ... a to je jen zlomek.
 
 
     Takže ode dneška má Stavební úřad 15 dnů na to, aby dal dohromady zpětně veškerá potřebná povolení. Pak by mi totiž podle zákona měl vydat kopii spisu a tam zatím potřebná povolení nejsou. 
 
 
     Ladislav Vrábel, který nevolí ODS ani ostatní kmotrovy strany
 
 

Povolení k umístění reklamy

Povolení k umístění reklamy. Reklama, billboardy, reklamní plochy na prodej nebo pronájem. Majitelé reklamních ploch mají možnost zajistit vypracování potřebných žádostí pro získání povolení s umístěním reklamního zařízení na jejich objektu, rodinné domy, ploty, obvodové zdi domů, střechy, pozemky, oplocení domu, auto a automobily.
  Tato povolení se týkají pevných reklamních ploch, jako jsou domy, ploty, pozemky určené pro výstavbu reklamních a navigačních zařízení či billboardů. Povolení k umístění reklamního zařízení. Kde zažádat o povolení. V případě, že se rozhodnete obstarat si potřebná povolení sami, je nutné si připravit

 následující podklady:

Žádost o vydání souhlasného stanoviska, Policie ČR: odbor dopravy 
Žádost o stanoviska z hlediska památkové péče, Městský úřad: odbor památkové péče 
Ohlášení stavby, Městský úřad, stavební úřad 
Souhlas majitele objektu (pozemku) 
Souhlas vlastníků okolních pozemků 
V případě zastupování musí být plná moc

Kdy je nutné zažádat o povolení
O povolení nemusíte žádat v případě, že celková plocha reklamy nepřesáhne 0,6m2 a reklamní zařízení neleží v žádném ochranném pásmu. Silniční ochranné pásmo je do výšky 50m a do šířky: 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní místní komunikace. 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních místních komunikací I. třídy. 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. třídy a místní komunikace II. třídy

Při povolování zřizování a provozování reklamních poutačů, propagačních a jiných zařízení, světelných zdrojů, barevných ploch a jiných obdobných zařízení, které by byly viditelné uživateli dotčené pozemní komunikace, je ochranné pásmu dálnic, rychlostní silnice nebo rychlostních místních komunikací posunuto ze 100 metrů na 250 metrů. Povolení se vydává na dobu určitou, nejdéle na 5 let. 

Při porušení zákona a umístění reklamního zařízení bez potřebných povolení, hrozí vlastníkům nepovolených reklamních zařízení uložení pokuty až do výše 300.000,- Kč 
 
 
 
Žádosti:
 

Kancelář Primátora města
Statutární Město České Budějovice
Nám. Přemysla Otakara II., č. 1 a 2
370 01 České Budějovice


                               Žádost o informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


    Podle písmene c), odst. (3), §14, zák. č. 106/1999 Sb. žádám o tyto informace týkající se stavby billboardu umístěného na parcele 1152/12, viz fotografická příloha č. 1:


    1) Žádám o kopii spisu vedeného v rámci správního řízení, které bylo vedeno k žádosti o vydání povolení zřízení a provozování reklamního zařízení umístěného na parcele 1152/12, viz příloha č.2 - Informace o parcele. Tuto stavbu upřesňuji fotografiemi, příloha č. 2 a příloha č. 3. Jedná se o billboard společnosti NEWS vedený pod označením 13011.         .
   
     2) Žádám kopie souhlasných stanovisek všech dotčených orgánů ve výše uvedeném správním řízení.
  
     3) Žádám kopii souhlasného stanoviska Policie ČR ve výše uvedeném správním řízení.

     4) Žádám kopie vyjádření vlastníků sousedních pozemků a staveb, popř. doklad, kterým stavebník prokázal, že o svém stavebním záměru prokazatelně informoval vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich, jak ukládá Stavební zákon, především vlastníka parcely č. 2208/1 (příloha č. 3) - Ředitelství silnic a dálnic ČR a č. 1152/1 (příloha č. 4)

     5) Žádám kopie vyjádření všech dalších účastníků řízení ve výše uvedeném správním řízení.

     6) Žádám kopii povolení elektrické přípojky a popis, jakým způsobem je stavba připojena do elektrické sítě. Žádám kopii vyjádření technika, který připojení do sítě povolil.


    V případě, že by správní orgán měl v úmyslu odmítnout poskytnutí informace, kterou požaduji touto žádostí dle Zákona o svobodném přístupu k informacím, a toto odůvodňoval tím, že dle §27, dílu 1, hlavy III., zák. č. 500/2004 Sb. nejsem účastníkem řízení a tudíž mi nenáleží právo nahlížet do spisu a pořizovat si kopie, odvolávám se na odst. (2) §38, dílu 1, hlavy III., zák. č. 500/2004 Sb., přičemž svůj vážný důvod předkládám takto: Získal jsem informace, které důvodně svědčí o tom, že v rámci správního řízení, tedy povolování výše uvedené stavby, mohlo dojít k porušení zákona a tím mohl vzniknout právní zájem nahlédnout do spisu podle odst. (2) §38, dílu 1, hlavy III., zák. č. 500/2004. Předpokládám, že ze strany Stavebního úřadu mohlo dojít k porušení  odst.(1) §2, hlavy II., zák. č. 500/2004 Sb., odst.(4) §2, hlavy II., zák. č. 500/2004 Sb., § 104 odst. 1 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., vyhlášky 526/2006 Sb. a pravděpodobně i dalších zákonů.


V Českých Budějovicích dne 15.4.2011    

 

Ladislav Vrabel

trvale Nám. Přemysla Otakara II., č. 2, 2

370 01 České Budějovice

nar. 12.7.1977

žádám doručit na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

tel. 774 446 642
 
 
 
 

Kancelář Primátora města
Statutární Město České Budějovice
Nám. Přemysla Otakara II., č. 1 a 2
370 01 České Budějovice


                               Žádost o informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


    Podle písmene c), odst. (3), §14, zák. č. 106/1999 Sb. žádám o tyto informace týkající se stavby billboardu umístěného na parcele 1152/12, viz fotografická příloha č. 1 a Informace o parcele, příloha č. 2:


    1) Žádám o kopii spisu vedeného v rámci správního řízení, které bylo vedeno k žádosti o vydání povolení zřízení a provozování reklamního zařízení umístěného na   parcele 1152/12 viz příloha č.2 - Informace o parcele. Tuto stavbu upřesňuji fotografií, příloha č. 1 a výtahem z KN - příloha č. 2. Jedná se o billboard společnosti NEWS vedený pod označením číslo 13099.         .
   
     2) Žádám kopie souhlasných stanovisek všech dotčených orgánů státní správy ve výše uvedeném správním řízení.
  
     3) Žádám kopii souhlasného stanoviska Policie ČR ve výše uvedeném správním řízení.

     4) Žádám kopie vyjádření všech vlastníků sousedních pozemků a staveb, popř. doklad, kterým stavebník prokázal, že o svém stavebním záměru prokazatelně informoval vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich, jak ukládá Stavební zákon, především vlastníka parcely č. 1152/1 (příloha č. 3), č. 1152/2 (příloha č. 4), č. 2208/1 (příloha č. ř)

     5) Žádám kopie vyjádření všech dalších účastníků řízení ve výše uvedeném správním řízení.

     6) Žádám kopii povolení elektrické přípojky a popis, jakým způsobem je stavba připojena do elektrické sítě. Žádám kopii vyjádření technika, který připojení do sítě povolil.


    V případě, že by správní orgán měl v úmyslu odmítnout poskytnutí informace, kterou požaduji touto žádostí dle Zákona o svobodném přístupu k informacím, a toto odůvodňoval tím, že dle §27, dílu 1, hlavy III., zák. č. 500/2004 Sb. nejsem účastníkem řízení a tudíž mi nenáleží právo nahlížet do spisu a pořizovat si kopie, odvolávám se na odst. (2) §38, dílu 1, hlavy III., zák. č. 500/2004 Sb., přičemž svůj vážný důvod předkládám takto: Získal jsem informace, které důvodně svědčí o tom, že v rámci správního řízení, tedy povolování výše uvedené stavby, mohlo dojít k porušení zákona a tím mohl vzniknout právní zájem nahlédnout do spisu podle odst. (2) §38, dílu 1, hlavy III., zák. č. 500/2004. Předpokládám, že ze strany Stavebního úřadu mohlo dojít k porušení  odst.(1) §2, hlavy II., zák. č. 500/2004 Sb., odst.(4) §2, hlavy II., zák. č. 500/2004 Sb., § 104 odst. 1 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., vyhlášky 526/2006 Sb. a pravděpodobně i dalších zákonů.


V Českých Budějovicích dne 15.4.2011                                                                  

 

Ladislav Vrabel

trvale Nám. Přemysla Otakara II., č. 2, 2

370 01 České Budějovice

nar. 12.7.1977

žádám doručit na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

tel. 774 446 642

 
 
 

Kancelář Primátora města
Statutární Město České Budějovice
Nám. Přemysla Otakara II., č. 1 a 2
370 01 České Budějovice


                               Žádost o informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


    Podle písmene c), odst. (3), §14, zák. č. 106/1999 Sb. žádám o tyto informace týkající se stavby billboardu umístěného na parcele 1177/1, viz fotografická příloha č. 1 a Informace o parcele, příloha č. 2:


    1) Žádám o kopii spisu vedeného v rámci správního řízení, které bylo vedeno k žádosti o vydání povolení zřízení a provozování reklamního zařízení umístěného na  parcele 1177/1 viz příloha č.2 - Informace o parcele. Tuto stavbu upřesňuji fotografií, příloha č. 1 a výtahem z KN - příloha č. 2. Jedná se o billboard společnosti NEWS vedený pod označením číslo 13182.         .
   
     2) Žádám kopie souhlasných stanovisek všech dotčených orgánů státní správy ve výše uvedeném správním řízení.
  
     3) Žádám kopii souhlasného stanoviska Policie ČR ve výše uvedeném správním řízení.

     4) Žádám kopie vyjádření všech vlastníků sousedních pozemků a staveb, popř. doklad, kterým stavebník prokázal, že o svém stavebním záměru prokazatelně informoval vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich, jak ukládá Stavební zákon, především vlastníka parcely č. 1179/2 (příloha č. 3), č. 1175/1 (příloha č. 4) a č. 2213/5 (příloha č. 5)

     5) Žádám kopie vyjádření všech dalších účastníků řízení ve výše uvedeném správním řízení.

     6) Žádám kopii povolení elektrické přípojky a popis, jakým způsobem je stavba připojena do elektrické sítě. Žádám kopii vyjádření technika, který připojení do sítě povolil.


    V případě, že by správní orgán měl v úmyslu odmítnout poskytnutí informace, kterou požaduji touto žádostí dle Zákona o svobodném přístupu k informacím, a toto odůvodňoval tím, že dle §27, dílu 1, hlavy III., zák. č. 500/2004 Sb. nejsem účastníkem řízení a tudíž mi nenáleží právo nahlížet do spisu a pořizovat si kopie, odvolávám se na odst. (2) §38, dílu 1, hlavy III., zák. č. 500/2004 Sb., přičemž svůj vážný důvod předkládám takto: Získal jsem informace, které důvodně svědčí o tom, že v rámci správního řízení, tedy povolování výše uvedené stavby, mohlo dojít k porušení zákona a tím mohl vzniknout právní zájem nahlédnout do spisu podle odst. (2) §38, dílu 1, hlavy III., zák. č. 500/2004. Předpokládám, že ze strany Stavebního úřadu mohlo dojít k porušení  odst.(1) §2, hlavy II., zák. č. 500/2004 Sb., odst.(4) §2, hlavy II., zák. č. 500/2004 Sb., § 104 odst. 1 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., vyhlášky 526/2006 Sb. a pravděpodobně i dalších zákonů.


V Českých Budějovicích dne 15.4.2011                                                                  

 

Ladislav Vrabel

trvale Nám. Přemysla Otakara II., č. 2, 2

370 01 České Budějovice

nar. 12.7.1977

žádám doručit na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

tel. 774 446 642

 
 
 

Kancelář Primátora města
Statutární Město České Budějovice
Nám. Přemysla Otakara II., č. 1 a 2
370 01 České Budějovice


                               Žádost o informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


    Podle písmene c), odst. (3), §14, zák. č. 106/1999 Sb. žádám o tyto informace týkající se stavby billboardu umístěného na parcele 1124/84, viz fotografická příloha č. 1 a Informace o parcele, příloha č. 2:


    1) Žádám o kopii spisu vedeného v rámci správního řízení, které bylo vedeno k žádosti o vydání povolení zřízení a provozování reklamního zařízení umístěného na  parcele 1124/84 viz příloha č.2 - Informace o parcele. Tuto stavbu upřesňuji fotografií, příloha č. 1 a výtahem z KN - příloha č. 2. Jedná se o billboard společnosti NEWS vedený pod označením číslo 13119.         .
   
     2) Žádám kopie souhlasných stanovisek všech dotčených orgánů státní správy ve výše uvedeném správním řízení.
  
     3) Žádám kopii souhlasného stanoviska Policie ČR ve výše uvedeném správním řízení.

     4) Žádám kopie vyjádření všech vlastníků sousedních pozemků a staveb, popř. doklad, kterým stavebník prokázal, že o svém stavebním záměru prokazatelně informoval vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich, jak ukládá Stavební zákon, především vlastníka parcely č. 2208/1 (příloha č. 3).

     5) Žádám kopie vyjádření všech dalších účastníků řízení ve výše uvedeném správním řízení.

     6) Žádám kopii povolení elektrické přípojky a popis, jakým způsobem je stavba připojena do elektrické sítě. Žádám kopii vyjádření technika, který připojení do sítě povolil.


    V případě, že by správní orgán měl v úmyslu odmítnout poskytnutí informace, kterou požaduji touto žádostí dle Zákona o svobodném přístupu k informacím, a toto odůvodňoval tím, že dle §27, dílu 1, hlavy III., zák. č. 500/2004 Sb. nejsem účastníkem řízení a tudíž mi nenáleží právo nahlížet do spisu a pořizovat si kopie, odvolávám se na odst. (2) §38, dílu 1, hlavy III., zák. č. 500/2004 Sb., přičemž svůj vážný důvod předkládám takto: Získal jsem informace, které důvodně svědčí o tom, že v rámci správního řízení, tedy povolování výše uvedené stavby, mohlo dojít k porušení zákona a tím mohl vzniknout právní zájem nahlédnout do spisu podle odst. (2) §38, dílu 1, hlavy III., zák. č. 500/2004. Předpokládám, že ze strany Stavebního úřadu mohlo dojít k porušení  odst.(1) §2, hlavy II., zák. č. 500/2004 Sb., odst.(4) §2, hlavy II., zák. č. 500/2004 Sb., § 104 odst. 1 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., vyhlášky 526/2006 Sb. a pravděpodobně i dalších zákonů.


V Českých Budějovicích dne 15.4.2011                                                                  

 

Ladislav Vrabel

trvale Nám. Přemysla Otakara II., č. 2, 2

370 01 České Budějovice

nar. 12.7.1977

žádám doručit na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

tel. 774 446 642
 
 
 

Kancelář Primátora města
Statutární Město České Budějovice
Nám. Přemysla Otakara II., č. 1 a 2
370 01 České Budějovice


                               Žádost o informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


    Podle písmene c), odst. (3), §14, zák. č. 106/1999 Sb. žádám o tyto informace týkající se stavby billboardu umístěného na parcele 1152/15, viz fotografická příloha č. 1 a Informace o parcele, příloha č. 2:


    1) Žádám o kopii spisu vedeného v rámci správního řízení, které bylo vedeno k žádosti o vydání povolení zřízení a provozování reklamního zařízení umístěného na  parcele 1152/15 viz příloha č.2 - Informace o parcele. Tuto stavbu upřesňuji fotografií, příloha č. 1 a výtahem z KN - příloha č. 2. Jedná se o billboard společnosti NEWS vedený pod označením číslo 13121.         .
   
     2) Žádám kopie souhlasných stanovisek všech dotčených orgánů státní správy ve výše uvedeném správním řízení.
  
     3) Žádám kopii souhlasného stanoviska Policie ČR ve výše uvedeném správním řízení.

     4) Žádám kopie vyjádření všech vlastníků sousedních pozemků a staveb, popř. doklad, kterým stavebník prokázal, že o svém stavebním záměru prokazatelně informoval vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich, jak ukládá Stavební zákon, především vlastníka parcely č. 1152/1 (příloha č. 3) a č. 2208/1 (příloha č. 4).

     5) Žádám kopie vyjádření všech dalších účastníků řízení ve výše uvedeném správním řízení.

     6) Žádám kopii povolení elektrické přípojky a popis, jakým způsobem je stavba připojena do elektrické sítě. Žádám kopii vyjádření technika, který připojení do sítě povolil.


    V případě, že by správní orgán měl v úmyslu odmítnout poskytnutí informace, kterou požaduji touto žádostí dle Zákona o svobodném přístupu k informacím, a toto odůvodňoval tím, že dle §27, dílu 1, hlavy III., zák. č. 500/2004 Sb. nejsem účastníkem řízení a tudíž mi nenáleží právo nahlížet do spisu a pořizovat si kopie, odvolávám se na odst. (2) §38, dílu 1, hlavy III., zák. č. 500/2004 Sb., přičemž svůj vážný důvod předkládám takto: Získal jsem informace, které důvodně svědčí o tom, že v rámci správního řízení, tedy povolování výše uvedené stavby, mohlo dojít k porušení zákona a tím mohl vzniknout právní zájem nahlédnout do spisu podle odst. (2) §38, dílu 1, hlavy III., zák. č. 500/2004. Předpokládám, že ze strany Stavebního úřadu mohlo dojít k porušení  odst.(1) §2, hlavy II., zák. č. 500/2004 Sb., odst.(4) §2, hlavy II., zák. č. 500/2004 Sb., § 104 odst. 1 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., vyhlášky 526/2006 Sb. a pravděpodobně i dalších zákonů.


V Českých Budějovicích dne 15.4.2011                                                                  

 

Ladislav Vrabel

trvale Nám. Přemysla Otakara II., č. 2, 2

370 01 České Budějovice

nar. 12.7.1977

žádám doručit na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

tel. 774 446 642

 
 

Kancelář Primátora města
Statutární Město České Budějovice
Nám. Přemysla Otakara II., č. 1 a 2
370 01 České Budějovice


                               Žádost o informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


    Podle písmene c), odst. (3), §14, zák. č. 106/1999 Sb. žádám o tyto informace týkající se stavby billboardu umístěného na parcele 1124/129, viz fotografická příloha č. 1 a Informace o parcele, příloha č. 2:


    1) Žádám o kopii spisu vedeného v rámci správního řízení, které bylo vedeno k žádosti o vydání povolení zřízení a provozování reklamního zařízení umístěného na  parcele 1124/129 viz příloha č.2 - Informace o parcele. Tuto stavbu upřesňuji fotografií, příloha č. 1 a výtahem z KN - příloha č. 2. Jedná se o billboard společnosti NEWS vedený pod označením číslo 13101.         .
   
     2) Žádám kopie souhlasných stanovisek všech dotčených orgánů státní správy ve výše uvedeném správním řízení.
  
     3) Žádám kopii souhlasného stanoviska Policie ČR ve výše uvedeném správním řízení.

     4) Žádám kopie vyjádření všech vlastníků sousedních pozemků a staveb, popř. doklad, kterým stavebník prokázal, že o svém stavebním záměru prokazatelně informoval vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich, jak ukládá Stavební zákon, především vlastníka parcely č. 2208/1 (příloha č. 3).

     5) Žádám kopie vyjádření všech dalších účastníků řízení ve výše uvedeném správním řízení.

     6) Žádám kopii povolení elektrické přípojky a popis, jakým způsobem je stavba připojena do elektrické sítě. Žádám kopii vyjádření technika, který připojení do sítě povolil.


    V případě, že by správní orgán měl v úmyslu odmítnout poskytnutí informace, kterou požaduji touto žádostí dle Zákona o svobodném přístupu k informacím, a toto odůvodňoval tím, že dle §27, dílu 1, hlavy III., zák. č. 500/2004 Sb. nejsem účastníkem řízení a tudíž mi nenáleží právo nahlížet do spisu a pořizovat si kopie, odvolávám se na odst. (2) §38, dílu 1, hlavy III., zák. č. 500/2004 Sb., přičemž svůj vážný důvod předkládám takto: Získal jsem informace, které důvodně svědčí o tom, že v rámci správního řízení, tedy povolování výše uvedené stavby, mohlo dojít k porušení zákona a tím mohl vzniknout právní zájem nahlédnout do spisu podle odst. (2) §38, dílu 1, hlavy III., zák. č. 500/2004. Předpokládám, že ze strany Stavebního úřadu mohlo dojít k porušení  odst.(1) §2, hlavy II., zák. č. 500/2004 Sb., odst.(4) §2, hlavy II., zák. č. 500/2004 Sb., § 104 odst. 1 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., vyhlášky 526/2006 Sb. a pravděpodobně i dalších zákonů.


V Českých Budějovicích dne 15.4.2011                                                                  

 

Ladislav Vrabel

trvale Nám. Přemysla Otakara II., č. 2, 2

370 01 České Budějovice

nar. 12.7.1977

žádám doručit na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

tel. 774 446 642

 
 
 

Kancelář Primátora města
Statutární Město České Budějovice
Nám. Přemysla Otakara II., č. 1 a 2
370 01 České Budějovice


                               Žádost o informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


    Podle písmene c), odst. (3), §14, zák. č. 106/1999 Sb. žádám o tyto informace týkající se stavby billboardu umístěného na parcele 247/1, viz fotografická příloha č. 1 a Informace o parcele, příloha č. 2:


    1) Žádám o kopii spisu vedeného v rámci správního řízení, které bylo vedeno k žádosti o vydání povolení zřízení a provozování reklamního zařízení umístěného na  parcele 1152/12, viz příloha č.1 - Informace o parcele. Tuto stavbu upřesňuji fotografií, příloha č. 1 a výtahem z KN - příloha č. 2. Jedná se o billboard společnosti NEWS vedený pod označením číslo 13256-1.         .
   
     2) Žádám kopie souhlasných stanovisek všech dotčených orgánů státní správy ve výše uvedeném správním řízení.
  
     3) Žádám kopii souhlasného stanoviska Policie ČR ve výše uvedeném správním řízení.

     4) Žádám kopie vyjádření vlastníků sousedních pozemků a staveb, popř. doklad, kterým stavebník prokázal, že o svém stavebním záměru prokazatelně informoval vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich, jak ukládá Stavební zákon, především vlastníka parcely č. 247/2 (příloha č. 3) a 261/2 (příloha č. 4) - rodiny Kotisových, vlastníka1489/1 (příloha č. 5) - Ředitelství silnic a dálnic ČR.

     5) Žádám kopie vyjádření všech dalších účastníků řízení ve výše uvedeném správním řízení.

     6) Žádám kopii povolení elektrické přípojky a popis, jakým způsobem je stavba připojena do elektrické sítě. Žádám kopii vyjádření technika, který připojení do sítě povolil.


    V případě, že by správní orgán měl v úmyslu odmítnout poskytnutí informace, kterou požaduji touto žádostí dle Zákona o svobodném přístupu k informacím, a toto odůvodňoval tím, že dle §27, dílu 1, hlavy III., zák. č. 500/2004 Sb. nejsem účastníkem řízení a tudíž mi nenáleží právo nahlížet do spisu a pořizovat si kopie, odvolávám se na odst. (2) §38, dílu 1, hlavy III., zák. č. 500/2004 Sb., přičemž svůj vážný důvod předkládám takto: Získal jsem informace, které důvodně svědčí o tom, že v rámci správního řízení, tedy povolování výše uvedené stavby, mohlo dojít k porušení zákona a tím mohl vzniknout právní zájem nahlédnout do spisu podle odst. (2) §38, dílu 1, hlavy III., zák. č. 500/2004. Předpokládám, že ze strany Stavebního úřadu mohlo dojít k porušení  odst.(1) §2, hlavy II., zák. č. 500/2004 Sb., odst.(4) §2, hlavy II., zák. č. 500/2004 Sb., § 104 odst. 1 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., vyhlášky 526/2006 Sb. a pravděpodobně i dalších zákonů.


V Českých Budějovicích dne 15.4.2011                                                                  

 

Ladislav Vrabel

trvale Nám. Přemysla Otakara II., č. 2, 2

370 01 České Budějovice

nar. 12.7.1977

žádám doručit na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

tel. 774 446 642

 
 
 

Kancelář Primátora města
Statutární Město České Budějovice
Nám. Přemysla Otakara II., č. 1 a 2
370 01 České Budějovice


                               Žádost o informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


    Podle písmene c), odst. (3), §14, zák. č. 106/1999 Sb. žádám o tyto informace týkající se stavby billboardu umístěného na parcele 1805/12, viz fotografická příloha č. 1 a Informace o parcele, příloha č. 2:


    1) Žádám o kopii spisu vedeného v rámci správního řízení, které bylo vedeno k žádosti o vydání povolení zřízení a provozování reklamního zařízení umístěného na  parcele 1805/12, viz příloha č.2 - Informace o parcele. Tuto stavbu upřesňuji fotografií, příloha č. 1 a výtahem z KN - příloha č. 2. Jedná se o billboard společnosti NEWS vedený pod označením číslo 13044.         .
   
     2) Žádám kopie souhlasných stanovisek všech dotčených orgánů státní správy ve výše uvedeném správním řízení.
  
     3) Žádám kopii souhlasného stanoviska Policie ČR ve výše uvedeném správním řízení.

     4) Žádám kopie vyjádření vlastníků sousedních pozemků a staveb, popř. doklad, kterým stavebník prokázal, že o svém stavebním záměru prokazatelně informoval vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich, jak ukládá Stavební zákon, především vlastníka parcely č. 2209 (příloha č. 3) a 2208/12 (příloha č. 4).

     5) Žádám kopie vyjádření všech dalších účastníků řízení ve výše uvedeném správním řízení.

     6) Žádám kopii povolení elektrické přípojky a popis, jakým způsobem je stavba připojena do elektrické sítě. Žádám kopii vyjádření technika, který připojení do sítě povolil.


    V případě, že by správní orgán měl v úmyslu odmítnout poskytnutí informace, kterou požaduji touto žádostí dle Zákona o svobodném přístupu k informacím, a toto odůvodňoval tím, že dle §27, dílu 1, hlavy III., zák. č. 500/2004 Sb. nejsem účastníkem řízení a tudíž mi nenáleží právo nahlížet do spisu a pořizovat si kopie, odvolávám se na odst. (2) §38, dílu 1, hlavy III., zák. č. 500/2004 Sb., přičemž svůj vážný důvod předkládám takto: Získal jsem informace, které důvodně svědčí o tom, že v rámci správního řízení, tedy povolování výše uvedené stavby, mohlo dojít k porušení zákona a tím mohl vzniknout právní zájem nahlédnout do spisu podle odst. (2) §38, dílu 1, hlavy III., zák. č. 500/2004. Předpokládám, že ze strany Stavebního úřadu mohlo dojít k porušení  odst.(1) §2, hlavy II., zák. č. 500/2004 Sb., odst.(4) §2, hlavy II., zák. č. 500/2004 Sb., § 104 odst. 1 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., vyhlášky 526/2006 Sb. a pravděpodobně i dalších zákonů.


V Českých Budějovicích dne 15.4.2011                                                                  

 

Ladislav Vrabel

trvale Nám. Přemysla Otakara II., č. 2, 2

370 01 České Budějovice

nar. 12.7.1977

žádám doručit na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

tel. 774 446 642

 
 
 

Kancelář Primátora města
Statutární Město České Budějovice
Nám. Přemysla Otakara II., č. 1 a 2
370 01 České Budějovice


                               Žádost o informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


    Podle písmene c), odst. (3), §14, zák. č. 106/1999 Sb. žádám o tyto informace týkající se stavby billboardu umístěného na parcele 1182/3, viz fotografická příloha č. 1 a Informace o parcele, příloha č. 2:


    1) Žádám o kopii spisu vedeného v rámci správního řízení, které bylo vedeno k žádosti o vydání povolení zřízení a provozování reklamního zařízení umístěného na parcele 1182/3 viz příloha č.2 - Informace o parcele. Tuto stavbu upřesňuji fotografií, příloha č. 1 a výtahem z KN - příloha č. 2. Jedná se o billboard společnosti NEWS vedený pod označením číslo 13223.         .
   
     2) Žádám kopie souhlasných stanovisek všech dotčených orgánů státní správy ve výše uvedeném správním řízení.
  
     3) Žádám kopii souhlasného stanoviska Policie ČR ve výše uvedeném správním řízení.

     4) Žádám kopie vyjádření všech vlastníků sousedních pozemků a staveb, popř. doklad, kterým stavebník prokázal, že o svém stavebním záměru prokazatelně informoval vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich, jak ukládá Stavební zákon, především vlastníka parcely č. 1182/1 (příloha č. 3) a č. 2213/5 (příloha č. 4).

     5) Žádám kopie vyjádření všech dalších účastníků řízení ve výše uvedeném správním řízení.

     6) Žádám kopii povolení elektrické přípojky a popis, jakým způsobem je stavba připojena do elektrické sítě. Žádám kopii vyjádření technika, který připojení do sítě povolil.


    V případě, že by správní orgán měl v úmyslu odmítnout poskytnutí informace, kterou požaduji touto žádostí dle Zákona o svobodném přístupu k informacím, a toto odůvodňoval tím, že dle §27, dílu 1, hlavy III., zák. č. 500/2004 Sb. nejsem účastníkem řízení a tudíž mi nenáleží právo nahlížet do spisu a pořizovat si kopie, odvolávám se na odst. (2) §38, dílu 1, hlavy III., zák. č. 500/2004 Sb., přičemž svůj vážný důvod předkládám takto: Získal jsem informace, které důvodně svědčí o tom, že v rámci správního řízení, tedy povolování výše uvedené stavby, mohlo dojít k porušení zákona a tím mohl vzniknout právní zájem nahlédnout do spisu podle odst. (2) §38, dílu 1, hlavy III., zák. č. 500/2004. Předpokládám, že ze strany Stavebního úřadu mohlo dojít k porušení  odst.(1) §2, hlavy II., zák. č. 500/2004 Sb., odst.(4) §2, hlavy II., zák. č. 500/2004 Sb., § 104 odst. 1 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., vyhlášky 526/2006 Sb. a pravděpodobně i dalších zákonů.


V Českých Budějovicích dne 15.4.2011                                                                  

 

Ladislav Vrabel

trvale Nám. Přemysla Otakara II., č. 2, 2

370 01 České Budějovice

nar. 12.7.1977

žádám doručit na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

tel. 774 446 642

 
 
 

Kancelář Primátora města
Statutární Město České Budějovice
Nám. Přemysla Otakara II., č. 1 a 2
370 01 České Budějovice


                               Žádost o informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


    Podle písmene c), odst. (3), §14, zák. č. 106/1999 Sb. žádám o tyto informace týkající se stavby billboardu umístěného na parcele 1124/91, viz fotografická příloha č. 1 a Informace o parcele, příloha č. 2:


    1) Žádám o kopii spisu vedeného v rámci správního řízení, které bylo vedeno k žádosti o vydání povolení zřízení a provozování reklamního zařízení umístěného na parcele 1124/91 viz příloha č.2 - Informace o parcele. Tuto stavbu upřesňuji fotografií, příloha č. 1 a výtahem z KN - příloha č. 2. Jedná se o billboard společnosti NEWS vedený pod označením číslo 13105.         .
   
     2) Žádám kopie souhlasných stanovisek všech dotčených orgánů státní správy ve výše uvedeném správním řízení.
  
     3) Žádám kopii souhlasného stanoviska Policie ČR ve výše uvedeném správním řízení.

     4) Žádám kopie vyjádření všech vlastníků sousedních pozemků a staveb, popř. doklad, kterým stavebník prokázal, že o svém stavebním záměru prokazatelně informoval vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich, jak ukládá Stavební zákon, především vlastníka parcely č. 2213/19 (příloha č. 3), č. 1156/5 (příloha č. 4), č. 1157 (příloha č. 5), č. 2213/12 (příloha č. 6).

     5) Žádám kopie vyjádření všech dalších účastníků řízení ve výše uvedeném správním řízení.

     6) Žádám kopii povolení elektrické přípojky a popis, jakým způsobem je stavba připojena do elektrické sítě. Žádám kopii vyjádření technika, který připojení do sítě povolil.


    V případě, že by správní orgán měl v úmyslu odmítnout poskytnutí informace, kterou požaduji touto žádostí dle Zákona o svobodném přístupu k informacím, a toto odůvodňoval tím, že dle §27, dílu 1, hlavy III., zák. č. 500/2004 Sb. nejsem účastníkem řízení a tudíž mi nenáleží právo nahlížet do spisu a pořizovat si kopie, odvolávám se na odst. (2) §38, dílu 1, hlavy III., zák. č. 500/2004 Sb., přičemž svůj vážný důvod předkládám takto: Získal jsem informace, které důvodně svědčí o tom, že v rámci správního řízení, tedy povolování výše uvedené stavby, mohlo dojít k porušení zákona a tím mohl vzniknout právní zájem nahlédnout do spisu podle odst. (2) §38, dílu 1, hlavy III., zák. č. 500/2004. Předpokládám, že ze strany Stavebního úřadu mohlo dojít k porušení  odst.(1) §2, hlavy II., zák. č. 500/2004 Sb., odst.(4) §2, hlavy II., zák. č. 500/2004 Sb., § 104 odst. 1 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., vyhlášky 526/2006 Sb. a pravděpodobně i dalších zákonů.


V Českých Budějovicích dne 15.4.2011                                                                  

 

Ladislav Vrabel

trvale Nám. Přemysla Otakara II., č. 2, 2

370 01 České Budějovice

nar. 12.7.1977

žádám doručit na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

tel. 774 446 642

 
 
 

Kancelář Primátora města
Statutární Město České Budějovice
Nám. Přemysla Otakara II., č. 1 a 2
370 01 České Budějovice


                               Žádost o informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


    Podle písmene c), odst. (3), §14, zák. č. 106/1999 Sb. žádám o tyto informace týkající se stavby billboardu umístěného na parcele 1177/1, viz fotografická příloha č. 1 a Informace o parcele, příloha č. 2:


    1) Žádám o kopii spisu vedeného v rámci správního řízení, které bylo vedeno k žádosti o vydání povolení zřízení a provozování reklamního zařízení umístěného na parcele 1177/1 viz příloha č.2 - Informace o parcele. Tuto stavbu upřesňuji fotografií, příloha č. 1 a výtahem z KN - příloha č. 2. Jedná se o billboard společnosti NEWS vedený pod označením číslo 13182.         .
   
     2) Žádám kopie souhlasných stanovisek všech dotčených orgánů státní správy ve výše uvedeném správním řízení.
  
     3) Žádám kopii souhlasného stanoviska Policie ČR ve výše uvedeném správním řízení.

     4) Žádám kopie vyjádření všech vlastníků sousedních pozemků a staveb, popř. doklad, kterým stavebník prokázal, že o svém stavebním záměru prokazatelně informoval vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich, jak ukládá Stavební zákon, především vlastníka parcely č. 1179/2 (příloha č. 3), č. 1175/1 (příloha č. 4) a č. 2213/5 (příloha č. 5)

     5) Žádám kopie vyjádření všech dalších účastníků řízení ve výše uvedeném správním řízení.

     6) Žádám kopii povolení elektrické přípojky a popis, jakým způsobem je stavba připojena do elektrické sítě. Žádám kopii vyjádření technika, který připojení do sítě povolil.


    V případě, že by správní orgán měl v úmyslu odmítnout poskytnutí informace, kterou požaduji touto žádostí dle Zákona o svobodném přístupu k informacím, a toto odůvodňoval tím, že dle §27, dílu 1, hlavy III., zák. č. 500/2004 Sb. nejsem účastníkem řízení a tudíž mi nenáleží právo nahlížet do spisu a pořizovat si kopie, odvolávám se na odst. (2) §38, dílu 1, hlavy III., zák. č. 500/2004 Sb., přičemž svůj vážný důvod předkládám takto: Získal jsem informace, které důvodně svědčí o tom, že v rámci správního řízení, tedy povolování výše uvedené stavby, mohlo dojít k porušení zákona a tím mohl vzniknout právní zájem nahlédnout do spisu podle odst. (2) §38, dílu 1, hlavy III., zák. č. 500/2004. Předpokládám, že ze strany Stavebního úřadu mohlo dojít k porušení  odst.(1) §2, hlavy II., zák. č. 500/2004 Sb., odst.(4) §2, hlavy II., zák. č. 500/2004 Sb., § 104 odst. 1 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., vyhlášky 526/2006 Sb. a pravděpodobně i dalších zákonů.


V Českých Budějovicích dne 15.4.2011                                                                  

 

Ladislav Vrabel

trvale Nám. Přemysla Otakara II., č. 2, 2

370 01 České Budějovice

nar. 12.7.1977

žádám doručit na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

tel. 774 446 642

 
 

Kancelář Primátora města
Statutární Město České Budějovice
Nám. Přemysla Otakara II., č. 1 a 2
370 01 České Budějovice


                               Žádost o informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


    Podle písmene c), odst. (3), §14, zák. č. 106/1999 Sb. žádám o tyto informace týkající se stavby billboardu umístěného na parcele 1469/1, viz fotografická příloha č. 1 a Informace o parcele, příloha č. 2:


    1) Žádám o kopii spisu vedeného v rámci správního řízení, které bylo vedeno k žádosti o vydání povolení zřízení a provozování reklamního zařízení umístěného na  parcele 1469/1 viz příloha č.2 - Informace o parcele. Tuto stavbu upřesňuji fotografií, příloha č. 1 a výtahem z KN - příloha č. 2. Jedná se o billboard společnosti NEWS vedený pod označením číslo 13329.         .
   
     2) Žádám kopie souhlasných stanovisek všech dotčených orgánů státní správy ve výše uvedeném správním řízení.
  
     3) Žádám kopii souhlasného stanoviska Policie ČR ve výše uvedeném správním řízení.

     4) Žádám kopie vyjádření všech vlastníků sousedních pozemků a staveb, popř. doklad, kterým stavebník prokázal, že o svém stavebním záměru prokazatelně informoval vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich, jak ukládá Stavební zákon, především vlastníka parcely č. 1469/2 (příloha č. 3) a 1468/1 (příloha č. 4) 1475/3 (příloha č. 5).

     5) Žádám kopie vyjádření všech dalších účastníků řízení ve výše uvedeném správním řízení.

     6) Žádám kopii povolení elektrické přípojky a popis, jakým způsobem je stavba připojena do elektrické sítě. Žádám kopii vyjádření technika, který připojení do sítě povolil.


    V případě, že by správní orgán měl v úmyslu odmítnout poskytnutí informace, kterou požaduji touto žádostí dle Zákona o svobodném přístupu k informacím, a toto odůvodňoval tím, že dle §27, dílu 1, hlavy III., zák. č. 500/2004 Sb. nejsem účastníkem řízení a tudíž mi nenáleží právo nahlížet do spisu a pořizovat si kopie, odvolávám se na odst. (2) §38, dílu 1, hlavy III., zák. č. 500/2004 Sb., přičemž svůj vážný důvod předkládám takto: Získal jsem informace, které důvodně svědčí o tom, že v rámci správního řízení, tedy povolování výše uvedené stavby, mohlo dojít k porušení zákona a tím mohl vzniknout právní zájem nahlédnout do spisu podle odst. (2) §38, dílu 1, hlavy III., zák. č. 500/2004. Předpokládám, že ze strany Stavebního úřadu mohlo dojít k porušení  odst.(1) §2, hlavy II., zák. č. 500/2004 Sb., odst.(4) §2, hlavy II., zák. č. 500/2004 Sb., § 104 odst. 1 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., vyhlášky 526/2006 Sb. a pravděpodobně i dalších zákonů.


V Českých Budějovicích dne 15.4.2011                                                                  

 

Ladislav Vrabel

trvale Nám. Přemysla Otakara II., č. 2, 2

370 01 České Budějovice

nar. 12.7.1977

žádám doručit na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

tel. 774 446 642

 
 

Kancelář Primátora města
Statutární Město České Budějovice
Nám. Přemysla Otakara II., č. 1 a 2
370 01 České Budějovice


                               Žádost o informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


    Podle písmene c), odst. (3), §14, zák. č. 106/1999 Sb. žádám o tyto informace týkající se stavby billboardu umístěného na parcele 1530, viz fotografická příloha č. 1 a Informace o parcele, příloha č. 2:


    1) Žádám o kopii spisu vedeného v rámci správního řízení, které bylo vedeno k žádosti o vydání povolení zřízení a provozování reklamního zařízení umístěného na parcele 1530 viz příloha č.2 - Informace o parcele. Tuto stavbu upřesňuji fotografií, příloha č. 1 a výtahem z KN - příloha č. 2. Jedná se o billboard společnosti NEWS vedený pod označením číslo 13061.         .
   
     2) Žádám kopie souhlasných stanovisek všech dotčených orgánů státní správy ve výše uvedeném správním řízení.
  
     3) Žádám kopii souhlasného stanoviska Policie ČR ve výše uvedeném správním řízení.

     4) Žádám kopie vyjádření všech vlastníků sousedních pozemků a staveb, popř. doklad, kterým stavebník prokázal, že o svém stavebním záměru prokazatelně informoval vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich, jak ukládá Stavební zákon, především vlastníka parcely č. 1528 (příloha č. 3) a č. 4732/3 (příloha č. 4).

     5) Žádám kopie vyjádření všech dalších účastníků řízení ve výše uvedeném správním řízení.

     6) Žádám kopii povolení elektrické přípojky a popis, jakým způsobem je stavba připojena do elektrické sítě. Žádám kopii vyjádření technika, který připojení do sítě povolil.


    V případě, že by správní orgán měl v úmyslu odmítnout poskytnutí informace, kterou požaduji touto žádostí dle Zákona o svobodném přístupu k informacím, a toto odůvodňoval tím, že dle §27, dílu 1, hlavy III., zák. č. 500/2004 Sb. nejsem účastníkem řízení a tudíž mi nenáleží právo nahlížet do spisu a pořizovat si kopie, odvolávám se na odst. (2) §38, dílu 1, hlavy III., zák. č. 500/2004 Sb., přičemž svůj vážný důvod předkládám takto: Získal jsem informace, které důvodně svědčí o tom, že v rámci správního řízení, tedy povolování výše uvedené stavby, mohlo dojít k porušení zákona a tím mohl vzniknout právní zájem nahlédnout do spisu podle odst. (2) §38, dílu 1, hlavy III., zák. č. 500/2004. Předpokládám, že ze strany Stavebního úřadu mohlo dojít k porušení  odst.(1) §2, hlavy II., zák. č. 500/2004 Sb., odst.(4) §2, hlavy II., zák. č. 500/2004 Sb., § 104 odst. 1 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., vyhlášky 526/2006 Sb. a pravděpodobně i dalších zákonů.


V Českých Budějovicích dne 15.4.2011                                                                  

 

Ladislav Vrabel

trvale Nám. Přemysla Otakara II., č. 2, 2

370 01 České Budějovice

nar. 12.7.1977

žádám doručit na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

tel. 774 446 642

 
 

Kancelář Primátora města
Statutární Město České Budějovice
Nám. Přemysla Otakara II., č. 1 a 2
370 01 České Budějovice


                               Žádost o informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


    Podle písmene c), odst. (3), §14, zák. č. 106/1999 Sb. žádám o tyto informace týkající se stavby billboardu umístěného na parcele 1469/1, viz fotografická příloha č. 1 a Informace o parcele, příloha č. 2:


    1) Žádám o kopii spisu vedeného v rámci správního řízení, které bylo vedeno k žádosti o vydání povolení zřízení a provozování reklamního zařízení umístěného na parcele 1844/7 viz příloha č.2 - Informace o parcele. Tuto stavbu upřesňuji fotografií, příloha č. 1 a výtahem z KN - příloha č. 2. Jedná se o billboard společnosti NEWS vedený pod označením číslo 13173.         .
   
     2) Žádám kopie souhlasných stanovisek všech dotčených orgánů státní správy ve výše uvedeném správním řízení.
  
     3) Žádám kopii souhlasného stanoviska Policie ČR ve výše uvedeném správním řízení.

     4) Žádám kopie vyjádření všech vlastníků sousedních pozemků a staveb, popř. doklad, kterým stavebník prokázal, že o svém stavebním záměru prokazatelně informoval vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich, jak ukládá Stavební zákon, především vlastníka parcely č. 1844/6 (příloha č. 3) a č.1805/2 (příloha č. 4).

     5) Žádám kopie vyjádření všech dalších účastníků řízení ve výše uvedeném správním řízení.

     6) Žádám kopii povolení elektrické přípojky a popis, jakým způsobem je stavba připojena do elektrické sítě. Žádám kopii vyjádření technika, který připojení do sítě povolil.


    V případě, že by správní orgán měl v úmyslu odmítnout poskytnutí informace, kterou požaduji touto žádostí dle Zákona o svobodném přístupu k informacím, a toto odůvodňoval tím, že dle §27, dílu 1, hlavy III., zák. č. 500/2004 Sb. nejsem účastníkem řízení a tudíž mi nenáleží právo nahlížet do spisu a pořizovat si kopie, odvolávám se na odst. (2) §38, dílu 1, hlavy III., zák. č. 500/2004 Sb., přičemž svůj vážný důvod předkládám takto: Získal jsem informace, které důvodně svědčí o tom, že v rámci správního řízení, tedy povolování výše uvedené stavby, mohlo dojít k porušení zákona a tím mohl vzniknout právní zájem nahlédnout do spisu podle odst. (2) §38, dílu 1, hlavy III., zák. č. 500/2004. Předpokládám, že ze strany Stavebního úřadu mohlo dojít k porušení  odst.(1) §2, hlavy II., zák. č. 500/2004 Sb., odst.(4) §2, hlavy II., zák. č. 500/2004 Sb., § 104 odst. 1 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., vyhlášky 526/2006 Sb. a pravděpodobně i dalších zákonů.


V Českých Budějovicích dne 15.4.2011                                                                  

 

Ladislav Vrabel

trvale Nám. Přemysla Otakara II., č. 2, 2

370 01 České Budějovice

nar. 12.7.1977

žádám doručit na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

tel. 774 446 642

 
 
 

Kancelář Primátora města
Statutární Město České Budějovice
Nám. Přemysla Otakara II., č. 1 a 2
370 01 České Budějovice


                               Žádost o informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


    Podle písmene c), odst. (3), §14, zák. č. 106/1999 Sb. žádám o tyto informace týkající se stavby billboardu umístěného na parcele 1080/1, viz fotografická příloha č. 1 a Informace o parcele, příloha č. 2:


    1) Žádám o kopii spisu vedeného v rámci správního řízení, které bylo vedeno k žádosti o vydání povolení zřízení a provozování reklamního zařízení umístěného na parcele 1080/1 viz příloha č.2 - Informace o parcele. Tuto stavbu upřesňuji fotografií, příloha č. 1 a výtahem z KN - příloha č. 2. Jedná se o billboard společnosti NEWS vedený pod označením číslo 13049.         .
   
     2) Žádám kopie souhlasných stanovisek všech dotčených orgánů státní správy ve výše uvedeném správním řízení.
  
     3) Žádám kopii souhlasného stanoviska Policie ČR ve výše uvedeném správním řízení.

     4) Žádám kopie vyjádření všech vlastníků sousedních pozemků a staveb, popř. doklad, kterým stavebník prokázal, že o svém stavebním záměru prokazatelně informoval vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich, jak ukládá Stavební zákon, především vlastníka parcely č. 4733/6 (příloha č. 3) a 1073/1(příloha č. 4).

     5) Žádám kopie vyjádření všech dalších účastníků řízení ve výše uvedeném správním řízení.

     6) Žádám kopii povolení elektrické přípojky a popis, jakým způsobem je stavba připojena do elektrické sítě. Žádám kopii vyjádření technika, který připojení do sítě povolil.


    V případě, že by správní orgán měl v úmyslu odmítnout poskytnutí informace, kterou požaduji touto žádostí dle Zákona o svobodném přístupu k informacím, a toto odůvodňoval tím, že dle §27, dílu 1, hlavy III., zák. č. 500/2004 Sb. nejsem účastníkem řízení a tudíž mi nenáleží právo nahlížet do spisu a pořizovat si kopie, odvolávám se na odst. (2) §38, dílu 1, hlavy III., zák. č. 500/2004 Sb., přičemž svůj vážný důvod předkládám takto: Získal jsem informace, které důvodně svědčí o tom, že v rámci správního řízení, tedy povolování výše uvedené stavby, mohlo dojít k porušení zákona a tím mohl vzniknout právní zájem nahlédnout do spisu podle odst. (2) §38, dílu 1, hlavy III., zák. č. 500/2004. Předpokládám, že ze strany Stavebního úřadu mohlo dojít k porušení  odst.(1) §2, hlavy II., zák. č. 500/2004 Sb., odst.(4) §2, hlavy II., zák. č. 500/2004 Sb., § 104 odst. 1 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., vyhlášky 526/2006 Sb. a pravděpodobně i dalších zákonů.


V Českých Budějovicích dne 15.4.2011                                                                  

Ladislav Vrabel

trvale Nám. Přemysla Otakara II., č. 2, 2

370 01 České Budějovice

nar. 12.7.1977

žádám doručit na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

tel. 774 446 642

 
 

Kancelář Primátora města
Statutární Město České Budějovice
Nám. Přemysla Otakara II., č. 1 a 2
370 01 České Budějovice


                               Žádost o informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


    Podle písmene c), odst. (3), §14, zák. č. 106/1999 Sb. žádám o tyto informace týkající se stavby billboardu umístěného na parcele 1080/1, viz fotografická příloha č. 1 a Informace o parcele, příloha č. 2:


    1) Žádám o kopii spisu vedeného v rámci správního řízení, které bylo vedeno k žádosti o vydání povolení zřízení a provozování reklamního zařízení umístěného na parcele 1089/1 viz příloha č.2 - Informace o parcele. Tuto stavbu upřesňuji fotografií, příloha č. 1 a výtahem z KN - příloha č. 2. Jedná se o billboard společnosti NEWS vedený pod označením číslo 13009.         .
   
     2) Žádám kopie souhlasných stanovisek všech dotčených orgánů státní správy ve výše uvedeném správním řízení.
  
     3) Žádám kopii souhlasného stanoviska Policie ČR ve výše uvedeném správním řízení.

     4) Žádám kopie vyjádření všech vlastníků sousedních pozemků a staveb, popř. doklad, kterým stavebník prokázal, že o svém stavebním záměru prokazatelně informoval vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich, jak ukládá Stavební zákon, především vlastníka parcely č. 4733/6 (příloha č. 3) a 1073/1 (příloha č. 4).

     5) Žádám kopie vyjádření všech dalších účastníků řízení ve výše uvedeném správním řízení.

     6) Žádám kopii povolení elektrické přípojky a popis, jakým způsobem je stavba připojena do elektrické sítě. Žádám kopii vyjádření technika, který připojení do sítě povolil.


    V případě, že by správní orgán měl v úmyslu odmítnout poskytnutí informace, kterou požaduji touto žádostí dle Zákona o svobodném přístupu k informacím, a toto odůvodňoval tím, že dle §27, dílu 1, hlavy III., zák. č. 500/2004 Sb. nejsem účastníkem řízení a tudíž mi nenáleží právo nahlížet do spisu a pořizovat si kopie, odvolávám se na odst. (2) §38, dílu 1, hlavy III., zák. č. 500/2004 Sb., přičemž svůj vážný důvod předkládám takto: Získal jsem informace, které důvodně svědčí o tom, že v rámci správního řízení, tedy povolování výše uvedené stavby, mohlo dojít k porušení zákona a tím mohl vzniknout právní zájem nahlédnout do spisu podle odst. (2) §38, dílu 1, hlavy III., zák. č. 500/2004. Předpokládám, že ze strany Stavebního úřadu mohlo dojít k porušení  odst.(1) §2, hlavy II., zák. č. 500/2004 Sb., odst.(4) §2, hlavy II., zák. č. 500/2004 Sb., § 104 odst. 1 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., vyhlášky 526/2006 Sb. a pravděpodobně i dalších zákonů.


V Českých Budějovicích dne 15.4.2011                                                                  

Ladislav Vrabel

trvale Nám. Přemysla Otakara II., č. 2, 2

370 01 České Budějovice

nar. 12.7.1977

žádám doručit na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

tel. 774 446 642

 
 
 

Kancelář Primátora města
Statutární Město České Budějovice
Nám. Přemysla Otakara II., č. 1 a 2
370 01 České Budějovice


                               Žádost o informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


    Podle písmene c), odst. (3), §14, zák. č. 106/1999 Sb. žádám o tyto informace týkající se stavby billboardu umístěného na parcele 631/2, viz fotografická příloha č. 1 a Informace o parcele, příloha č. 2:


    1) Žádám o kopii spisu vedeného v rámci správního řízení, které bylo vedeno k žádosti o vydání povolení zřízení a provozování reklamního zařízení umístěného na  parcele 631/2 viz příloha č.2 - Informace o parcele. Tuto stavbu upřesňuji fotografií, příloha č. 1 a výtahem z KN - příloha č. 2. Jedná se o billboard společnosti NEWS vedený pod označením číslo 13048.         .
   
     2) Žádám kopie souhlasných stanovisek všech dotčených orgánů státní správy ve výše uvedeném správním řízení.
  
     3) Žádám kopii souhlasného stanoviska Policie ČR ve výše uvedeném správním řízení.

     4) Žádám kopie vyjádření všech vlastníků sousedních pozemků a staveb, popř. doklad, kterým stavebník prokázal, že o svém stavebním záměru prokazatelně informoval vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich, jak ukládá Stavební zákon, především vlastníka parcely č. 629/4 (příloha č. 3) a č. 630 (příloha č. 4) a č. 4733/7 (příloha č. 5).

     5) Žádám kopie vyjádření všech dalších účastníků řízení ve výše uvedeném správním řízení.

     6) Žádám kopii povolení elektrické přípojky a popis, jakým způsobem je stavba připojena do elektrické sítě. Žádám kopii vyjádření technika, který připojení do sítě povolil.


    V případě, že by správní orgán měl v úmyslu odmítnout poskytnutí informace, kterou požaduji touto žádostí dle Zákona o svobodném přístupu k informacím, a toto odůvodňoval tím, že dle §27, dílu 1, hlavy III., zák. č. 500/2004 Sb. nejsem účastníkem řízení a tudíž mi nenáleží právo nahlížet do spisu a pořizovat si kopie, odvolávám se na odst. (2) §38, dílu 1, hlavy III., zák. č. 500/2004 Sb., přičemž svůj vážný důvod předkládám takto: Získal jsem informace, které důvodně svědčí o tom, že v rámci správního řízení, tedy povolování výše uvedené stavby, mohlo dojít k porušení zákona a tím mohl vzniknout právní zájem nahlédnout do spisu podle odst. (2) §38, dílu 1, hlavy III., zák. č. 500/2004. Předpokládám, že ze strany Stavebního úřadu mohlo dojít k porušení  odst.(1) §2, hlavy II., zák. č. 500/2004 Sb., odst.(4) §2, hlavy II., zák. č. 500/2004 Sb., § 104 odst. 1 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., vyhlášky 526/2006 Sb. a pravděpodobně i dalších zákonů.


V Českých Budějovicích dne 15.4.2011                                                                  

 

Ladislav Vrabel

trvale Nám. Přemysla Otakara II., č. 2, 2

370 01 České Budějovice

nar. 12.7.1977

žádám doručit na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

tel. 774 446 642

 
 
 

Kancelář Primátora města
Statutární Město České Budějovice
Nám. Přemysla Otakara II., č. 1 a 2
370 01 České Budějovice


                               Žádost o informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


    Podle písmene c), odst. (3), §14, zák. č. 106/1999 Sb. žádám o tyto informace týkající se stavby billboardu umístěného na parcele 1326, viz fotografická příloha č. 1 a Informace o parcele, příloha č. 2:


    1) Žádám o kopii spisu vedeného v rámci správního řízení, které bylo vedeno k žádosti o vydání povolení zřízení a provozování reklamního zařízení umístěného na  parcele 1326 viz příloha č.2 - Informace o parcele. Tuto stavbu upřesňuji fotografií, příloha č. 1 a výtahem z KN - příloha č. 2. Jedná se o billboard společnosti NEWS vedený pod označením číslo 13045.         .
   
     2) Žádám kopie souhlasných stanovisek všech dotčených orgánů státní správy ve výše uvedeném správním řízení.
  
     3) Žádám kopii souhlasného stanoviska Policie ČR ve výše uvedeném správním řízení.

     4) Žádám kopie vyjádření všech vlastníků sousedních pozemků a staveb, popř. doklad, kterým stavebník prokázal, že o svém stavebním záměru prokazatelně informoval vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich, jak ukládá Stavební zákon, především vlastníka parcely č. 1323/3 (příloha č. 3), 4733/5 (příloha č. 4) a 1331 (příloha č. 5).

     5) Žádám kopie vyjádření všech dalších účastníků řízení ve výše uvedeném správním řízení.

     6) Žádám kopii povolení elektrické přípojky a popis, jakým způsobem je stavba připojena do elektrické sítě. Žádám kopii vyjádření technika, který připojení do sítě povolil.


    V případě, že by správní orgán měl v úmyslu odmítnout poskytnutí informace, kterou požaduji touto žádostí dle Zákona o svobodném přístupu k informacím, a toto odůvodňoval tím, že dle §27, dílu 1, hlavy III., zák. č. 500/2004 Sb. nejsem účastníkem řízení a tudíž mi nenáleží právo nahlížet do spisu a pořizovat si kopie, odvolávám se na odst. (2) §38, dílu 1, hlavy III., zák. č. 500/2004 Sb., přičemž svůj vážný důvod předkládám takto: Získal jsem informace, které důvodně svědčí o tom, že v rámci správního řízení, tedy povolování výše uvedené stavby, mohlo dojít k porušení zákona a tím mohl vzniknout právní zájem nahlédnout do spisu podle odst. (2) §38, dílu 1, hlavy III., zák. č. 500/2004. Předpokládám, že ze strany Stavebního úřadu mohlo dojít k porušení  odst.(1) §2, hlavy II., zák. č. 500/2004 Sb., odst.(4) §2, hlavy II., zák. č. 500/2004 Sb., § 104 odst. 1 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., vyhlášky 526/2006 Sb. a pravděpodobně i dalších zákonů.


V Českých Budějovicích dne 15.4.2011                                                                  

Ladislav Vrabel

trvale Nám. Přemysla Otakara II., č. 2, 2

370 01 České Budějovice

nar. 12.7.1977

žádám doručit na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

tel. 774 446 642

 
 
 

Kancelář Primátora města
Statutární Město České Budějovice
Nám. Přemysla Otakara II., č. 1 a 2
370 01 České Budějovice


                               Žádost o informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


    Podle písmene c), odst. (3), §14, zák. č. 106/1999 Sb. žádám o tyto informace týkající se stavby billboardu umístěného na parcele 610/3, viz fotografická příloha č. 1 a Informace o parcele, příloha č. 2:


    1) Žádám o kopii spisu vedeného v rámci správního řízení, které bylo vedeno k žádosti o vydání povolení zřízení a provozování reklamního zařízení umístěného na  parcele 610/3 viz příloha č.2 - Informace o parcele. Tuto stavbu upřesňuji fotografií, příloha č. 1 a výtahem z KN - příloha č. 2. Jedná se o billboard společnosti NEWS vedený pod označením číslo 13064.         .
   
     2) Žádám kopie souhlasných stanovisek všech dotčených orgánů státní správy ve výše uvedeném správním řízení.
  
     3) Žádám kopii souhlasného stanoviska Policie ČR ve výše uvedeném správním řízení.

     4) Žádám kopie vyjádření všech vlastníků sousedních pozemků a staveb, popř. doklad, kterým stavebník prokázal, že o svém stavebním záměru prokazatelně informoval vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich, jak ukládá Stavební zákon, především vlastníka parcely č. 4733/8 (příloha č. 3) a č. 4733/2 (příloha č. 4), č. 611  (příloha č. 5) a č. 610/5 (příloha č. 6)

     5) Žádám kopie vyjádření všech dalších účastníků řízení ve výše uvedeném správním řízení.

     6) Žádám kopii povolení elektrické přípojky a popis, jakým způsobem je stavba připojena do elektrické sítě. Žádám kopii vyjádření technika, který připojení do sítě povolil.


    V případě, že by správní orgán měl v úmyslu odmítnout poskytnutí informace, kterou požaduji touto žádostí dle Zákona o svobodném přístupu k informacím, a toto odůvodňoval tím, že dle §27, dílu 1, hlavy III., zák. č. 500/2004 Sb. nejsem účastníkem řízení a tudíž mi nenáleží právo nahlížet do spisu a pořizovat si kopie, odvolávám se na odst. (2) §38, dílu 1, hlavy III., zák. č. 500/2004 Sb., přičemž svůj vážný důvod předkládám takto: Získal jsem informace, které důvodně svědčí o tom, že v rámci správního řízení, tedy povolování výše uvedené stavby, mohlo dojít k porušení zákona a tím mohl vzniknout právní zájem nahlédnout do spisu podle odst. (2) §38, dílu 1, hlavy III., zák. č. 500/2004. Předpokládám, že ze strany Stavebního úřadu mohlo dojít k porušení  odst.(1) §2, hlavy II., zák. č. 500/2004 Sb., odst.(4) §2, hlavy II., zák. č. 500/2004 Sb., § 104 odst. 1 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., vyhlášky 526/2006 Sb. a pravděpodobně i dalších zákonů.


V Českých Budějovicích dne 15.4.2011                                                                  

 

Ladislav Vrabel

trvale Nám. Přemysla Otakara II., č. 2, 2

370 01 České Budějovice

nar. 12.7.1977

žádám doručit na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

tel. 774 446 642

 
 
 

Kancelář Primátora města
Statutární Město České Budějovice
Nám. Přemysla Otakara II., č. 1 a 2
370 01 České Budějovice


                               Žádost o informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


    Podle písmene c), odst. (3), §14, zák. č. 106/1999 Sb. žádám o tyto informace týkající se stavby billboardu umístěného na parcele 1124/84, viz fotografická příloha č. 1 a Informace o parcele, příloha č. 2:


    1) Žádám o kopii spisu vedeného v rámci správního řízení, které bylo vedeno k žádosti o vydání povolení zřízení a provozování reklamního zařízení umístěného na  parcele 1124/84 viz příloha č.2 - Informace o parcele. Tuto stavbu upřesňuji fotografií, příloha č. 1 a výtahem z KN - příloha č. 2. Jedná se o billboard společnosti NEWS vedený pod označením číslo 13119.         .
   
     2) Žádám kopie souhlasných stanovisek všech dotčených orgánů státní správy ve výše uvedeném správním řízení.
  
     3) Žádám kopii souhlasného stanoviska Policie ČR ve výše uvedeném správním řízení.

     4) Žádám kopie vyjádření všech vlastníků sousedních pozemků a staveb, popř. doklad, kterým stavebník prokázal, že o svém stavebním záměru prokazatelně informoval vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich, jak ukládá Stavební zákon, především vlastníka parcely č. 2208/1 (příloha č. 3)a č. 4).

     5) Žádám kopie vyjádření všech dalších účastníků řízení ve výše uvedeném správním řízení.

     6) Žádám kopii povolení elektrické přípojky a popis, jakým způsobem je stavba připojena do elektrické sítě. Žádám kopii vyjádření technika, který připojení do sítě povolil.


    V případě, že by správní orgán měl v úmyslu odmítnout poskytnutí informace, kterou požaduji touto žádostí dle Zákona o svobodném přístupu k informacím, a toto odůvodňoval tím, že dle §27, dílu 1, hlavy III., zák. č. 500/2004 Sb. nejsem účastníkem řízení a tudíž mi nenáleží právo nahlížet do spisu a pořizovat si kopie, odvolávám se na odst. (2) §38, dílu 1, hlavy III., zák. č. 500/2004 Sb., přičemž svůj vážný důvod předkládám takto: Získal jsem informace, které důvodně svědčí o tom, že v rámci správního řízení, tedy povolování výše uvedené stavby, mohlo dojít k porušení zákona a tím mohl vzniknout právní zájem nahlédnout do spisu podle odst. (2) §38, dílu 1, hlavy III., zák. č. 500/2004. Předpokládám, že ze strany Stavebního úřadu mohlo dojít k porušení  odst.(1) §2, hlavy II., zák. č. 500/2004 Sb., odst.(4) §2, hlavy II., zák. č. 500/2004 Sb., § 104 odst. 1 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., vyhlášky 526/2006 Sb. a pravděpodobně i dalších zákonů.


V Českých Budějovicích dne 15.4.2011                                                                  

 

Ladislav Vrabel

trvale Nám. Přemysla Otakara II., č. 2, 2

370 01 České Budějovice

nar. 12.7.1977

žádám doručit na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

tel. 774 446 642

 
 
 

Kancelář Primátora města
Statutární Město České Budějovice
Nám. Přemysla Otakara II., č. 1 a 2
370 01 České Budějovice


                               Žádost o informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


    Podle písmene c), odst. (3), §14, zák. č. 106/1999 Sb. žádám o tyto informace týkající se stavby billboardu umístěného na parcele 1844/22, viz fotografická příloha č. 1 a Informace o parcele, příloha č. 2:


    1) Žádám o kopii spisu vedeného v rámci správního řízení, které bylo vedeno k žádosti o vydání povolení zřízení a provozování reklamního zařízení umístěného na parcele 1844/22 viz příloha č.2 - Informace o parcele. Tuto stavbu upřesňuji fotografií, příloha č. 1 a výtahem z KN - příloha č. 2. Jedná se o billboard společnosti NEWS vedený pod označením číslo 13013.         .
   
     2) Žádám kopie souhlasných stanovisek všech dotčených orgánů státní správy ve výše uvedeném správním řízení.
  
     3) Žádám kopii souhlasného stanoviska Policie ČR ve výše uvedeném správním řízení.

     4) Žádám kopie vyjádření všech vlastníků sousedních pozemků a staveb, popř. doklad, kterým stavebník prokázal, že o svém stavebním záměru prokazatelně informoval vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich, jak ukládá Stavební zákon, především vlastníka parcely č. 1844/2 (příloha č. 3) a č. 1842 (příloha č. 4), č. 1841/1 (příloha č. 5) a č. 1805/2 (příloha č. 6)

     5) Žádám kopie vyjádření všech dalších účastníků řízení ve výše uvedeném správním řízení.

     6) Žádám kopii povolení elektrické přípojky a popis, jakým způsobem je stavba připojena do elektrické sítě. Žádám kopii vyjádření technika, který připojení do sítě povolil.


    V případě, že by správní orgán měl v úmyslu odmítnout poskytnutí informace, kterou požaduji touto žádostí dle Zákona o svobodném přístupu k informacím, a toto odůvodňoval tím, že dle §27, dílu 1, hlavy III., zák. č. 500/2004 Sb. nejsem účastníkem řízení a tudíž mi nenáleží právo nahlížet do spisu a pořizovat si kopie, odvolávám se na odst. (2) §38, dílu 1, hlavy III., zák. č. 500/2004 Sb., přičemž svůj vážný důvod předkládám takto: Získal jsem informace, které důvodně svědčí o tom, že v rámci správního řízení, tedy povolování výše uvedené stavby, mohlo dojít k porušení zákona a tím mohl vzniknout právní zájem nahlédnout do spisu podle odst. (2) §38, dílu 1, hlavy III., zák. č. 500/2004. Předpokládám, že ze strany Stavebního úřadu mohlo dojít k porušení  odst.(1) §2, hlavy II., zák. č. 500/2004 Sb., odst.(4) §2, hlavy II., zák. č. 500/2004 Sb., § 104 odst. 1 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., vyhlášky 526/2006 Sb. a pravděpodobně i dalších zákonů.


V Českých Budějovicích dne 15.4.2011                                                                  

 

Ladislav Vrabel

trvale Nám. Přemysla Otakara II., č. 2, 2

370 01 České Budějovice

nar. 12.7.1977

žádám doručit na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 tel. 774 446 642

  
    
 
 
     


Komentářů
Další indicie
Aleš 2011-04-18 09:24:30

před volbami na některých z těch bigboardů visely reklamy na kmotrovo Relax centrum Hluboká -
tedy stavbu, kterou si hlava mafie kmotr Dlouhý nechal zaplatit z ROP Jihozápad.
Je to skutečně výhoda?
fidelos 2011-04-18 10:29:34

všichni asi máme v živé paměti, jak byly českobudějovické reklamní plochy před
komunálními volbami modrooranžové. A "vyhrála" některá z těch stran volby? Takže
bych vliv billboardů, ať už jsou sebevětší, nepřeceňoval. Určitě existují jiné typy
propagace,které tolik voličům "nelezou krkem".
MODRA TOTALITA cast 1 - Jednou ráno jsem se probud
lowest power rates 2014-08-05 04:41:04

Hi, I am very enthusiastic about your website. I think it looks great and has very interesting
content.

http://lowestpowerrate.com/
MODRA TOTALITA cast 1 - Jednou ráno jsem se probud
sildenafil 2014-09-29 00:48:28

sildenafil praha

http://levitra.shop1.cz/
MODRA TOTALITA cast 1 - Jednou r??no jsem se probu
Xbmc 2015-04-20 19:14:33

I am so happy to read this.This is the kind of manual that needs to be given and not the accidental
misinformation that is at the other blogs.Appreciate your sharing this greatest
doc

http://droidking.co.uk/ourshop/prod_3649634-MXQ-Fully-Loaded-Android-TV-Box.html
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!

3.23 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."